Àrea d’Hidrologia, gener 2016

Àrea d'Hidrologia, Gener 2016

RÀPIDA ANÀLISI HIDROGEOMORFOLÒGICA DE LA CRESCUDA DEL 2 DE NOVEMBRE A LA CONCA DE LA RIBERA SALADA

El passat 2 de novembre, la conca de la Ribera Salada (217 km2) registrà un episodi de precipitacions extraordinàries que va originar el desbordament del riu en molts trams del seu recorregut. Aquest episodi hidrològic, de relativa baixa freqüència però d’elevada intensitat, va comportar danys i desperfectes en les estacions de mesura d’aigua i sediments de l’Àrea d’Hidrologia del CTFC (Figura 1A), en la xarxa de carreteres i camins, en diverses estructures transversals (ponts i guals; Figura 1B i C), i en la urbanització del pla dels Roures (Figura 1D). Tot i els danys, aquest esdeveniment suposa una oportunitat única per estudiar, a diferents escales, un esdeveniment poc freqüent que ha representat el principal motor de canvi morfològic a la Ribera Salada en les últimes dècades.

hidrologa-1

Antecedents

La instrumentació de la conca experimental de la Ribera Salada es va iniciar l’any 1997 i  posteriorment s’ha mantingut i ampliat en diferents moments fins a dia d’avui. En l’actualitat  hi ha en funcionament un total de 5 estacions hidromètriques que mesuren en continuo el cabal del riu, la temperatura i la terbolesa (sòlids en suspensió) de l’aigua (Figura 2). A més a més, també es disposa de diverses estacions de pluviometria repartides al llarg de la conca.

hidrologia-2

El règim hidrològic de la Ribera Salada és pluvio-nival, amb dos màxims, un a la primavera i un altre a la tardor. Tot i la major aportació hídrica i la major freqüència de crescudes als mesos de primavera, les avingudes de major magnitud en les ultimes dècades s’han registrat a la tardor (p.ex. al novembre de 1982, al desembre de 1997 i el passat novembre de 2015).

 

Balanç hidro-geomorfològic de l’esdeveniment

El temporal de novembre de 2015  va deixar pluja general a tot Catalunya, amb acumulacions molt abundants a la majoria de comarques, i fins i tot superiors als 100 mm al nord del país, al prelitoral i als Ports de Caro. A diversos sectors, com en el cas de la capçalera de la Ribera Salada, la pluja acumulada va superat els 145 mm amb una distribució espacial condicionada per un marcat gradient altitudinal (Figura 2). La precipitació mitjana a tota la conca va superar els 80 mm en 11h. Es va  registrar una intensitat horària màxima de 30 mm que va perdurar a la capçalera durant tres hores (de 20:00 a 22:00h del dia 2 de novembre).

La resposta hidrològica de la conca va ser immediata. Segons els resultats preliminars, es van registrar cabals màxims instantanis de 215 m3/s a la sortida de la conca (a la subconca d’Altés, 217 km2) i de 43 i 130 m3/s a les sub-conques de riu Fred (26.8 km2) i d’Inglabaga (114.5 km2), respectivament. Valors equivalents a un cabal específic de 1, 1.14 i 1.6, respectivament.

L’erosió als vessants poc protegits per la vegetació (sòls nus, pistes forestals, marges i camps de cultiu) va ser força significativa, especialment en aquelles zones on es va registrar un volum major de precipitació. A nivell fluvial, l’alta competència de la crescuda va generar nombrosos canvis morfològics. El traçat de llera s’ha vist alterat per processos d’erosió (Figura 3) lateral que en alguns cassos ha danyat esculleres i camps de cultiu. La mobilització de sediments ha estat considerable i s’han creat noves unitats morfo-sedimentàries (barres fluvials). A més a més s’observa l’ocupació d’antigues unitats sedimentàries que estaven desconnectades de la dinàmica ordinària del riu. S’observen processos importants de sedimentació de materials fins (sorres i graves fines) en les zones topogràfiques més elevades on va arribar l’aigua.

hidrologia-3

L’estat morfològic que s’observa a posteriori mostra un augment considerable de la llera activa i de les unitats morfo-sedimentàries (Figura 4A i B). Aquesta situació és comparable a l’observada en alguns trams durant períodes on la conca disposava d’una menor cobertura forestal o després de crescudes extraordinàries com la de novembre de 1982.

hidrologia-4

 

ARTICLES PUBLICATS RECENTMENT

 

CONFERÈNCIES I CONGRESSOS